Category: website

รางวัลสุดยอดเว็บไซด์ของโลกปี 2017

เป็นประจำทุกปี TheFWA.com เจ้าภาพประกวดรางวัลเว็บไซด์ทั่วโลกประกาศรางวัล FWA Site Of The Year 2017 คัดเลือกมาจาก Site Of The Day จำนวน 365 งาน และ Site Of The Month จำนวน12 งาน ตัดสินโดยกรรมการในวงการ digital agency/production และ web design จำนวน 230 ท่านทั่วโลก OUIGO –...