Media Plan & Buy

การวางแผนวิดีโอแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Short Form Video บน YouTube

January 8, 2019

การวางแผนวิดีโอแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Short Form Video บน YouTube

ในช่วงเวลานี้ที่คนใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบมากขึ้น มีเวลาสนใจในเรื่องต่างๆน้อยลง ทำให้รูปแบบวิดีโอประเภท  Short Form Video ที่มีความยาวเพียงไม่กี่วินาทีนั้นมีบทบาทมากขึ้นใน Social Media  เนื่องจากตัว Video ที่สามารถดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจเนื้อหาที่ Brand  จะสื่อสารได้ในระยะเวลาอันสั้น

สำหรับบน YouTube เราสามารถสร้าง Brand Story เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการผสมผสาน รูปแบบ Ad : Bumper Ad (6 Secs) และ  Trueview

การวางแผนแคมเปญย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย 3 ขั้นตอน Tease / Amplify / Echo

Tease : การปล่อย Teaser โดยการใช้ Bumper Ad  (Video 6 Secs) เพื่อทำให้ผู้บริโภคอยากรู้ว่าจะมีแคมเปญโฆษณาอะไรใหม่ๆออกมา เช่น การออกสินค้าใหม่ หลังจากนั้นค่อยปล่อยตัววิดีโอ Version ยาวกว่าออกมาอีกรอบ  จาก Case Study พบกว่า 9 ใน 10 ของ Ad  ประเภทนี้สามารถทำให้คนจดจำ Brand ได้

Amplify :  ใช้ Bumper Ad ควบคู่ไปกับการใช้วิดีโอที่ยาวมากขึ้น (Video 15-30 Secs)ใน Ad ประเภท Trueview  เพื่อเน้นให้เข้าถึงและสร้างกระแสของแบรนด์ต่อผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

Echo : การใช้วิดีโอ แบบ Full Length ใน Trueview Ad หลังจากนั้นใช้การ Remarketing คนที่ดูวิดีโอตัวนี้ด้วย Bumper Ad ที่มี Key Message ใหม่กว่าเดิมในการสรุปตัวแคมเปญอีกครั้ง

การที่ใช้ 3 ขั้นตอนนี้ Tease Amplify Echo ในการโปรโมทวิดีโอแคมเปญบน Youtube น่าจะทำให้แคมเปญวิดีโอสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Source : https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/video/stories-marketing-strategy-video-bumper-ads/

Comments

comments

Media Manager, The Flight 19 Agency