ขนาดของ image และ video สำหรับ post บน social network ทุก platform

เว็บรวมขนาด (size) ของ image และ video สำหรับ post บน Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest และอื่นๆ มีประโยช์นสำหรับนักการตลาด digital

https://socialsizes.io/

Comments

comments

Back to Top