Design

โลโก้กับการเริ่มต้นธุรกิจ

October 4, 2022 Design 0 Comments

โลโก้ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ ที่แสดงถึงตัวตนของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โลโก้ คือสิ่งแรกที่กลุ่มเป้าหมายจะมองเห็น ให้ความสนใจและยังเป็นเครื่องหมายสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายการออกแบบโลโก้สามารถทำได้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป ใช้เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือองค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภค ลูกค้าทั้งกลุ่มเป้าหมายและทั่วไป