Marketing Science

What is Marketing Science

Marketing Science 喔勦阜喔腑喔班箘喔?

November 13, 2023 Marketing Science 0 Comments

喙喔∴阜喙堗腑喔炧腹喔斷笘喔多竾喔о复喔椸涪喔侧辅喔侧釜喔曕福喙 喙喔`覆喔∴副喔佮笀喔班笝喔多竵喔栢付喔囙竵喔侧福喔椸笖喔ム腑喔 喔箟喔竾喙佮弗喙囙笡 喔腹喔曕福喔勦赋喔權抚喔權笗喙堗覆喔囙箚 喙佮弗喔班競喙夃腑喔∴腹喔ム笖喙夃覆喔權笚喔む俯喔庎傅喔∴覆喔佮浮喔侧涪 喙佮笗喙堗笧喔笝喔赤竸喔赤抚喙堗覆喔о复喔椸涪喔侧辅喔侧釜喔曕福喙屶浮喔侧腑喔⑧腹喙堗竸喔灌箞喔佮副喔氞竵喔侧福喔曕弗喔侧笖 喔弗喔侧涪喔勦笝喙喔ム涪喔權付喔佮箘喔∴箞喔腑喔佮抚喙堗覆喔∴副喔權竸喔粪腑喔赴喙勦福喙佮弗喔班抚喔脆笚喔⑧覆喔ㄠ覆喔笗喔`箤喔堗赴喔∴覆喙喔佮傅喙堗涪喔о競喙夃腑喔囙竵喔编笟喔佮覆喔`笗喔ム覆喔斷箘喔斷箟喔涪喙堗覆喔囙箘喔 喔曕箟喔竾喔氞腑喔佮抚喙堗覆喔佮覆喔`浮喔侧競喔竾 data-driven marketing 喙喔涏箛喔權笡喔编笀喔堗副喔⑧斧喔ム副喔佮競喔竾喔佮覆喔`箑喔涏弗喔掂箞喔⑧笝喙佮笡喔ム竾喔堗覆喔佮竵喔侧福喔椸赋喔佮覆喔`笗喔ム覆喔斷箒喔氞笟喔斷副喙夃竾喙喔斷复喔 喔佮弗喔侧涪喙喔涏箛喔權竵喔侧福喔曕弗喔侧笖喔椸傅喙堗箑喔涏弗喔掂箞喔⑧笝喔о复喔樴傅喔佮覆喔`笚喔赤竸喔о覆喔∴箑喔傕箟喔侧箖喔堗笢喔灌箟喔氞福喔脆箓喔犩竸 喔佮覆喔`竵喔赤斧喔權笖喔佮弗喔⑧父喔椸笜喙屶竵喔侧福喔曕弗喔侧笖 喙佮弗喔班釜喔膏笖喔椸箟喔侧涪喔勦阜喔箑喔炧复喙堗浮喔⑧腑喔斷競喔侧涪喙冟斧喙夃竵喔编笟喔竾喔勦箤喔佮福 喔斷副喔囙笝喔编箟喔 Marketing Science 喙喔涏箛喔權竵喔侧福喔溹釜喔∴笢喔覆喔權辅喔脆弗喔涏赴喔傕腑喔囙竵喔侧福喔椸赋喔佮覆喔`笗喔ム覆喔斷箒喔氞笟喔斷副喙夃竾喙喔斷复喔 喙喔傕箟喔侧竵喔编笟喔勦抚喔侧浮喙佮浮喙堗笝喔⑧赋喔傕腑喔囙竵喔侧福喙冟笂喙 data 喙喔炧阜喙堗腑喔阜喙堗腑喔覆喔`竵喔编笟喔佮弗喔膏箞喔∴箑喔涏箟喔侧斧喔∴覆喔⑧腑喔⑧箞喔侧竾喔∴傅喔涏福喔班釜喔脆笚喔樴复喔犩覆喔炧浮喔侧竵喔傕付喙夃笝喙勦笡喔傅喔 Marketing Science 喔勦阜喔竵喔侧福喔權赋 喔о复喔樴傅喔佮覆喔 (method) 喙喔椸竸喔權复喔 喙佮弗喔班福喔班笟喔氞笚喔侧竾喔о复喔椸涪喔侧辅喔侧釜喔曕福喙...