Ad Frequency ที่ได้ CPA คุ้มที่สุดคือ 1.8 – 4 ครั้ง ตรงกับผลสำรวจระบุจำนวนครั้งที่ต้องเห็นบน social ก่อนซื้อ

ข้อมูลโดย Social Media Today ระบุว่า จากการวิเคราะห์ ads 10,000 ตัวจากหลาย Facebook page พบว่า Cost Per Acquisition จะยิ่งแพงขึ้นเมื่อ ads ถูกรันซ้ำๆให้กลุ่มเป้าหมายเดิม...

Back to Top