Ad Frequency ที่ได้ CPA คุ้มที่สุดคือ 1.8 – 4 ครั้ง ตรงกับผลสำรวจระบุจำนวนครั้งที่ต้องเห็นบน social ก่อนซื้อ

ข้อมูลโดย Social Media Today ระบุว่า จากการวิเคราะห์ ads 10,000 ตัวจากหลาย Facebook page พบว่า Cost Per Acquisition จะยิ่งแพงขึ้นเมื่อ ads ถูกรันซ้ำๆให้กลุ่มเป้าหมายเดิม...

ผลสำรวจ: ผู้บริโภคดูเนื้อหา Instagram feed และ stories ต่างกันอย่างไร

ผลสำรวจโดย Facebook IQ จากผู้เข้าร่วม survey ทั้งหมด 4 ประเทศใน 4 ทวีป จำนวนเกือบ 10,000 คนอายุระหว่าง 13-55 ปีที่ใช้งาน Instagram อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อหาข้อมูลว่าผู้ใช้งาน...

Back to Top