youtube stats

อัพเดทพฤติกรรมและข้อมูลผู้ใช้งาน YouTube ประเทศไทย

September 9, 2018 News & Update YouTube 0 Comments

สรุปข้อมูลจากงาน YouTube Pulse 2018 92% ของผู้ใช้ Internet ใช้ YouTube พูดง่ายๆคือคนไทย 9 ใน 10 คนที่เข้าถึง Internet นั้นใช้งาน YouTube 70% ของผู้ใช้ YouTube ใช้งานผ่านมือถือ 75% ของผู้ใช้ YouTube เข้าใช้บริการทุกวัน โดยกลุ่มที่ใช้งานประจำสูงสุดคือช่วงอายุ 16-24 ปี...